Verslagnotities Symposium HuurdersNetwerk
Rotterdam 13 september 2008

Laatst bijgewerkt op 2 juli 2010, 22:02 uur.

Ruim vijftig deelnemers waren aanwezig op het Symposium van het HuurdersNetwerk Rotterdam over de 'Vogelaar-vouchers' en participatie bij herstructurering. Het thema lag daarmee in het verlengde van de kennisdeelbijeenkomst van de Huurdersvereniging Amsterdam, op vrijdag 5 september. Hierbij kwamen diverse resultaten aan bod van onderzoek naar participatie en verhuisstromen bij stedelijke vernieuwing. Dat leverde zeker geen onverdeeld positief beeld op, om het maar zachtjes te zeggen.

Wat is de situatie in Rotterdam? Panelleden waren daar:

Mária van Veen trad op als voorzitster. Het vond plaats in het gebouw Humanitas-Akropolis in de Rotterdamse wijk Schiebroek.

Vogelaar-vouchers

Het bleek vandaag dat nogal wat mensen vrezen dat het geld niet zozeer in handen komt van bewoners die het 't meest nodig hebben, maar dat vooral diverse 'gevestigde organisaties' de weg naar dat geld wel heel goed zullen weten te vinden. Bij een stemming in deze zaal bleek circa veertig procent vóór het gebruik van de 'Vogelaar-vouchers', om zo de kans te vergroten dat de bewoners die het geld het meest nodig hebben daar ook een goede kans op maken. Slechts één deelnemer was het daar niet mee eens.

Verduidelijkt werd nog eens dat de gelden beschikbaar zijn voor de verbetering van de leefbaarheid en/of de sociale cohesie in de buurten.

Thomsen wees er op dat dergelijke budgetten vaak worden gebruikt als 'smeerolie' voor stedelijke vernieuwingen, vooral voor de doorvoering van reeds vastgestelde plannen.

 

Noodzaak herstructurering en participatie

Net als in de kennisdeelbijeenkomst van de Huurdersvereniging Amsterdam bleek ook hier in Rotterdam dat herstructureringsprocessen wel erg vaak op heel vervelende conflicten uitlopen tussen vooral woningcorporaties en huurders. Met name in de Rotterdamse Vreewijk ontbreekt het vertrouwen. Enkele belangrijke factoren:

Wat is participatie volgens Vogelaar

Een van de deelnemers vroeg naar wat Vogelaar nu precies bedoelt met de term 'participatie'. Dat kon echter niemand van de aanwezigen vertellen.

Rechtspositie huurdersorganisaties

Met name Thomsen wees er op dat huurders zeer in het nadeel zijn ten opzichte van verhuurders vanwege de sterke rechtsvoorrang voor de eigenaars. Dit komt vooral aan in de sociale huursector. Zelfs sommige huurdersorganisaties gaan tegen de belangen van hun eigen huurders in. Hij stelde dat je als huurders in moeilijke zaken maar beter zo snel mogelijk de beste vastgoedadvocaat in je regio kunt inschakelen... De wetgeving zou op dit vlak hoognodig verbeterd moeten worden en volgens Thomsen moeten zorgen voor gelijkberechtiging van huurders en eigenaren. In verschillende andere landen zijn de huurdersrechten volgens hem beter geregeld dan hier...

Toekomstige bewoners

Het argument van 'toekomstige bewoners' wordt volgens Thomsen nogal eens opgevoerd om 'geheime' plannen erdoor te kunnen drukken of een een-tweetje te maken tussen deelgemeente en corporaties.

Schaalgrootte woningcorporaties

Meerdere malen kwam naar voren dat de kleine corporatie Onze Woning, mede door de persoonlijke contacten, er zeer positief uit sprong als het ging om het functioneren van de woningcorporaties.

Sociaal statuut in beton gegoten?

Was er enige jaloezie bij Rotterdammers naar de huurders in andere steden waar wél een sociaal statuut is vastgesteld voor mensen die bij stadsvernieuwing moeten verhuizen? De meningen verschilden bij de vraag of zo'n statuut het best stedelijk of per deelgemeente kon worden vastgesteld. Maar ook al is het stedelijk vastgesteld, wie belet de partijen om daar op kleinere schaal toch nog iets aan toe te voegen??? Immers, hoe groter het plangebied, hoe vlakker de afspraken. Misschien moet op stedelijk niveau alleen een minimum vastgesteld worden.

Overigens moeten mensen zich realiseren dat een dergelijk sociaal statuut niet bij de verantwoordelijkheid of bevoegdheden vande gemeenten hoort, maar bij die van de corporaties.

Nog eens?!

Op de actualiteitenpagina voor 21 december 2008 op deze website nogmaals een onderzoeksverslag dat kritische kanttekeningen zet bij het herstructureringsbeleid van tal van overheden in de grote steden.
top