Parkeerproblemen in Slotermeer

 Laatst bijgewerkt op 23 juni 2012, 17.18 uur. Dus echt 'oud'. Maar toch een leerzame geschiedenis?!Falend parkeerbeleid: hoe werkte dat?

Het werkt vooral...: slecht. Als dat een indicatie is voor ander lokaal beleid, zijn we dus heel ver van huis. Een (inmiddels verwijderde) video-reportage van voorjaar/zomer 2009 toont een situatie die al bestond vanaf 18 september 2006. Rond die dag werden de blauwe strepen aangebracht en onmiddellijk startte de rotzooi van de Coronelbuurt tot en met de Dobbebuurt. Op 22 juni 2012 zijn we bijna zes jaar en tal van burgerraadplegingen, deelraadsvergaderingen en toezeggingen verder en nog is er in de straten van dit gebied geen resultaat te zien, behalve dat tal van parkeerplaatsen opgeheven zijn..., wat de overlast voor de bewoners nog sterker maakte.

Deze zooi wordt door het stadsdeelbestuur al die jaren al met volle overtuiging gedoogd in een gebied dat volgens de Nota welstandskaart AUP behoort tot de 'top- en hoge kwaliteit' qua architectuur en stedenbouwkunde. De kwaliteitswaarderingen zijn gebaseerd op een methode die in 2003 is ontwikkeld door medewerkers van de Dienst Ruimtelijke Ordening, de Dienst Wonen en Bureau Monumenten & Archeologie.

Rijksadviseur voor het Landschap Yttje Feddes roemde de omgeving van deze zooi op 15 oktober 2010 tijdens de opening van het Van Eesterenmuseum nog vanwege de aanwezigheid van een "ongelooflijke rijkdom aan stedenbouwkundige principes".

Voor ruim veertig huishoudens aan de zuidkant van de laan klinkt dat als een gotspe: van de circa veertig parkeerplaatsen aan de zuidkant heeft het stadsdeelbestuur het merendeel opgeheven, zonder de desbetreffende bewoners daar duidelijk over te raadplegen of zelfs maar gericht en met steekhoudende argumenten over te informeren: 'dwang middels feitelijk handelen'. De rechtsongelijkheid is in minstens twee opzichten evident en welhaast een uitnodiging tot eigenrichting.

Voor tweederde van de huurwoningen langs dit deel van de laan zijn ALLE parkeerplaatsen opgeheven. De geraadpleegde Gemeentelijke Ombudsman vond het niet nodig om ter plaatse onderzoek te doen naar de klacht... De desbetreffende woningbouwcorporatie zegt hierin machteloos te staan.

De handhaving zou uitbreiding van de blauwe zone 'te duur' maken. Maar is de handhaving in de ene straat van een uitgesproken woonwijk zo veel duurder dan die in een andere straat? Als het om het weren van buurtvreemde langparkeerders gaat, zou bij lange niet zo'n frequente handhaving nodig zijn als in een winkelgebied. Bovendien signaleren sommige bewoners in de bestaande blauwe zone dat er van handhaving vrijwel geen sprake is. Hoezo dan duur?

Bij de beleidsdocumenten voor weer een nieuw parkeerbeleid zit augustus/september 2011 een onderzoeksrapport van bureau Mobycon, dat voor dit deel van de laan onderzoeksresultaten noemt, die volstrekt ongeloofwaardig zijn en de parkeeroverlast ontkennen. Dat werd zelfs door leden van de stadsdeelraad erkend tijdens een inspraakavond. De wél representatieve cijfers staan onderaan op deze pagina en in het bijschrift bij de foto op de voorpagina van deze website.

Burgemeester Van der Laan verweerde zich in een brief van 17 mei 2011 namens alle stadsdeelbesturen aan minister Donner tegen de opheffing van de stadsdeelbesturen nog vanwege "hun aanspreekbaarheid, slagkracht, lokaal maatwerk, doorzettingsmacht en afrekenbaarheid"...

Bewoners rond dit deel van de Vening Meineszlaan, bij de M.C. Addicksstraat en in de Dobbebuurt herkennen vooral vriendelijk verpakte en jarenlang volgehouden tegenwerking van hun stadsdeelbestuur als het om de parkeeroverlast gaat.Overzicht actualiteiten over parkeeroverlast 2006 - 2011 tussen de Nico Snijdersstraat en de Coronelstraat in Slotermeer

Via deze lijst kunt u heel gericht de diverse actualiteiten van de afgelopen jaren nog eens nalezen. Kunt u goed zien hoe zo'n relatief klein stadsdeel dichtbij haar bewoners problemen echt op maat kan oplossen (portefeuillehouder Tys de Ruijter van Geuzenveld-Slotermeer, in de Westerpost van 6 januari 2010, pag. 1). Na elke passage staat een verwijzing waarmee u weer naar dit overzicht kunt terugkeren:
Van 2006 – mei 2008: over de 700 metingen!

13 mei 2008: na ruim twee jaar onderzoeken, 'meningenmarkten' en vergaderen hebben raad en portefeuillehouders een belangrijk besluit genomen maar..., nog helemaal niets te bieden dat ook maar enigszins op een oplossing lijkt voor de parkeerproblemen in Slotermeer noordoost: van de Nico Snijdersstraat tot en met de Coronelstraat! Er wordt geen betaald parkeren ingevoerd en ook niets anders. De Blauwe Zone wordt misschien afgeschaft. Het Parool vermeldde op 14 mei: "Deelraadslid Hans Staphorsius is hoe dan ook blij dat de raad heeft gesproken: "Er is naar de bewoners geluisterd, dat is de winst van de avond."" Tja, naar wélke bewoners is er geluisterd?

Van 18 september 2006 tot en met 20 mei 2008 verrichtte de Bewonerscommissie Meerwaldt in totaal 704 metingen. In die periode lag de bezettingsgraad van de parkeerruimte tijdens de 'blauwe zone-uren' gemiddeld tussen de 97% en de 105%! En tussen de geparkeerde auto's zit blijkens een extern, zeer deskundig onderzoek maar een kleine fractie van auto's van de bewoners aan dit deel van de laan. 's Avonds en in het weekend, dus buiten de 'blauwe uren', is de situatie niet zo heel veel beter: dan ligt de gemiddelde bezettingsgraad tussen de 84% en 99%.

Bewoners uit de Blauwe Zone en uit het gebied daarbuiten signaleren meermalen dat er van handhaving weinig te merken is. Maar daarvoor wordt toch wel betaald...?

En wat was ook al weer het doel van de Blauwe Zone?  Lees dat hier >


Gemiddelde bezettingsgraad in 2006/2008 gedurende de 'blauwe uren'

Rond Kerst 2006 hadden steeds meer bewoners ten westen van de Blauwe Zone een ontheffing aangeschaft. De parkeerstrook aan de Burg Fockstraat tussen de Vening Meineszlaan en de Nico Snijdersstraat raakte mede daardoor steeds vaker vol. Toch bleef de bezettingsgraad aan de Vening Meineszlaan hoog, althans ten westen van de Blauwe Zone.

De periode van de zomervakanties van 2007 gaf geen wezenlijk ander beeld te zien. Voorzover er af en toe iets meer speling was, was dit vrijwel uitsluitend in de laatste paar meter vlak bij de Burg. Eliasstraat. Vooral wanneer er activiteiten zijn in het schitterend vernieuwde gebouwencomplex 'De Kandelaar' van het Leger des Heils en/of de Slootermeerschool, staat ook 's avonds het hele gebied rond het Meerwaldt complex werkelijk bomvol en moet echt richting Hemboog gezocht worden naar een parkeerplaatsje. Bewoners in de buurt van het gebouw De Kandelaar constateren ook een toename van verkeer en parkeerders, nu de uitbreiding van activiteiten in De Kandelaar een feit is...

De aantrekkingskracht van dit gebiedje voor buurtvreemde langparkeerders brengt ook op een heel ander terrein problemen met zich mee. Herhaaldelijk zijn er namelijk signalen dat forenzen, toeristen en/of andere buurtvreemde parkeerders hier ook hun vuilnis 'parkeren'. Dít echter nemen ze helaas niet mee...

Let wel: in het begin van elke periode – een week, of een maand – kan het gemiddelde nog erg schommelen.

Een oude vuistregel in het bedrijfsleven is dat een gemiddelde bezettingsgraad van meer dan 80% bij veel processen een goede voorspeller van problemen is. Er ontstaan dan gemakkelijk opstoppingen, wachtrijen, files en dergelijke. In een parkeergebied leidt dit tot zoekrondjes, dus extra vervuiling en waarbij de aandacht nogal eens meer naar parkeerruimte dan naar veilig rijden gaat. Hier volgen de cijfers:

In 2006-2008, per maand:

SEP 2006: 102%
OKT: 100%
NOV: 98%
DEC: 96%
JAN 2007: 98%
FEB: 100%
MRT: 101%
APR: 101%
MEI: 103%
JUNI: 106%
JULI: 101%
AUG: 106%
SEP: 100%
OKT: 100%
NOV: 98%
DEC: 97%
JAN 2008: 101%
FEB: 102%
MRT: 101%
APR: 100%
MEI: 100%   (voorlopig resultaat)


In 2008, per week, tijdens de 'blauwe uren':

Week 12: 101%
Week 13: 100%
Week 14: 102%
Week 15: 100%
Week 16: 100%
Week 17: 101%
Week 18: 103%
Week 19: 101%
Week 20: 100%
Week 21: 100%   (voorlopig resultaat)


Laatste meting: 20 mei, 21.11 uur.


Gemiddelde bezettingsgraad per werkdag

Is het op elke werkdag even druk of zijn er dagen met volop vrije parkeerplaatsen? Wie op een willekeurige weekdag tijdens de 'Blauwe uren' over de Vening Meineszlaan rijdt, tussen de Burg Fockstraat en de Burg Eliasstraat, kan soms zo maar zeven vrije, legale parkeerplaatsen zien. Maar ook: geen enkele vrije plaats, en wél drie of meer auto's die opritten of invalidenopgangen in het trottoir blokkeren, waar iemand met een rolstoel of rollator graag had willen kunnen oversteken. En auto's die de doorgang voor stadsbussen of brandweerauto's hinderen, en soms zelfs gewoon belemmeren.

Een incidentele waarneming zegt weinig. Uit de vele tientallen metingen van najaar 2006 tot nu toe vindt u hieronder een overzicht van de gemiddelde bezettingsgraad per werkdag tijdens de blauwe uren.

maandag 102%
dinsdag 100%
woensdag 101%
donderdag 101%
vrijdag 100%


Er is dus tussen de 'Blauwe Dagen' wel verschil, maar dat is volstrekt miniem. Het zelfde zien we over de verschillende de uren op een dag. We zouden dat ook zo kunnen opleveren, maar de bovenstaande cijfers lijken ons al redelijk evident. Wel is duidelijk dat het tussen 17 en 19 uur wat minder druk is. Op die momenten is de gemiddelde bezettingsgraad op werkdagen 'slechts' 95%... Gemiddeld komt het daar echter niet onder.

Vanaf de invoering van deze Blauwe Zone was de gemiddelde bezetting op zaterdagen 95% en op zondagen 84%.


Overlast?!

In de Amsterdamse 'Algemene Plaatselijke Verordening' (APV, de versies van 1 maart 2006 en van 24 januari 2007) wordt onder 'parkeerexces' tweeërlei verstaan:

Op en rond het meest oostelijke deel van de Burg. Vening Meineszlaan bestond lange tijd zeer grote overlast van buurtvreemde langparkeerders:

Als dat alles bij elkaar geen parkeerexces opleverde, wat is het dan wél??? Immers, wat gebeurde er toen: tegen eind september 2006 werden de bewoners op en rond dat stukje van de Vening Meineszlaan uit hun lijden verlost door het aanbrengen van blauwe strepen op het wegdek: een gehavende versie van een oorspronkelijk, groter initiatief van LSG (Leefbaar Slotermeer/Geuzenveld). Een dikke week na het schilderen werd deze gedeeltelijke Blauwe Zone officieel van kracht. Diverse bewoners en winkeliers bínnen de Blauwe Zone staken hun tevredenheid niet onder stoelen of banken – zie bijvoorbeeld de fotoserie van 12 oktober 2006. Maar al vanaf het moment dat de strepen er stonden, verschoof de overlast simpelweg tweehonderd meter, naar het gebied dat LSG óók als Blauwe Zone had bedoeld... Deze keer werd het probleem eens niet op een ander stadsdeel afgewenteld. Kosten voor Slotermeer: voor het jaar 2006/2007 begroot op 40.000 euro... Maar daar komen we later nog wel op terug. Uiteraard hebben wij ook van ons laten horen.
Lees onze inbreng in de Raadsvergadering van 3 oktober 2006 (pdf, 460kb)  
Lees onze toespraak in de Raadscommissie van 22 mei 2007 (pdf, 18kb)  

Hier en daar in de Blauwe Zone waan je je nu vijftig jaar terug in de tijd. Tijdens de 'blauwe uren' is daar namelijk een zee van parkeerruimte. Maar tweehonderd meter verderop werden bewoners gek van de overlast. In de fotoserie van 11 oktober 2006 komt het contrast heel duidelijk tot uiting. Dus waar wij nu ook wel heel nieuwsgierig naar zijn geworden: wie hebben wanneer, waar en zeker ook: waarom besloten dat de hierboven aangehaalde bepaling in de APV over het parkeerexces toch maar níet gehandhaafd moet worden?

In de fotoseries vanaf 1 oktober op meerwaldt.nl is goed te zien hoe de Blauwe Zone uitpakt. Voor een eerste indruk: kijk hieronder.

Parkeerpanorama

Parkeerpanorama aan de noordkant van de Vening Meineszlaan tussen de Burg. Fockstraat en de Burg. Eliasstraat.

Vóór september 2006 was hier vaak wel een parkeerplaatsje te vinden. Maar toen al was de hinder door parkeren en wegverkeer in een enquête met een aangepaste versie van de Lemon leefbaarheidsmonitor (respons 83%!) voor de totaliteit van de ondervraagden de grootste afzonderlijke irritatiebron.

De foto hierboven dateert van later in het najaar van 2006. De woningen aan de overkant hebben hun voordeur en hun parkeerplaats allemaal aan de andere, nu niet zichtbare kant. De auto's op dit panorama zijn dan ook vrijwel allemaal van anderen: forenzen, winkelpubliek, toeristen, buitenlandse klussers maar vooral ook langparkeerders uit andere wijken. Sommige auto's zijn echt zowat aan het asfalt vastgegroeid, want in al die maanden niet van hun plaats geweest. Sommige zijn rijp voor de sloop. Inmiddels zijn daar ook tal van langgeparkeerde auto's bij gekomen van mensen uit diverse Oost-Europese landen. Dit alles tast de leefbaarheid van de buurt flink aan.


Kleine historie van een nieuw parkeerbeleid

Najaar 2007 wilde het stadsdeelbestuur een nieuw parkeerbeleid ontwikkelen. Deze keer werden bewoners en winkeliers heel duidelijk uitgenodigd via zowel de Westerpost als de website van het stadsdeel. De stadsdeelvoorzitter heeft via AT5 Nieuws in augustus al aangekondigd dat een nieuw parkeerbeleid 'budgettair neutraal' zal worden ingevoerd. Daarmee wordt natuurlijk niet direct uw of mijn budget bedoeld, maar dat van het stadsdeel. Natuurlijk staat dat niet los van de portemonnee van de bewoners.

Er zijn in juli/augustus 2007 al heel wat bewoners en winkeliers ondervraagd over mogelijke oplossingen. Op 28 en 30 augustus werd wel heel duidelijk dat het stadsdeelbestuur een sterke voorkeur heeft voor betaald parkeren. Dat wil vrijwel zeker zeggen: een systeem met parkeerautomaten. De vele aanwezige bewoners zagen juist niets in 'betaald parkeren'. Vanuit het bestuur werden geen andere serieuze alternatieven gepresenteerd, maar diverse bewoners wisten er nog wel een paar want her en der in het land worden wel degelijk diverse andere aanpakken gebruikt voor parkeerregulering. Herhaaldelijk en indringend werd er vanuit de bewoners gevraagd naar een inzichtelijke presentatie van de diverse alternatieven en de kosten-/batenverhouding van elk. Het kwam nooit. Bewoners vragen zich af wie er nou zo gek zou zijn om een parkeerautomaat voor enkele dagen te vullen in een klinkklare woonwijk waar hij niets te zoeken heeft. Zij denken vooralsnog dat een Blauwe Zone daar voor de gemeente veel goedkoper is.

Ook was er kritiek op het beleid om tal van parkeerplaatsen op te heffen. Tja, zo helpt ook het bestuur mee aan nog meer schaarste...

Vanuit het stadsdeel werd herhaaldelijk betoogd dat de Blauwe Zone zo duur is en dat de opbrengsten van boetes aan de centrale stad ten goede komen. Ongunstig voor de burgers van Geuzenveld-Slotermeer dus. De huidige Blauwe Zone kreeg overigens zomer 2007 al een flinke opknapbeurt met blauwe verf. Wat is dan duur? Merkwaardig: vanuit de oppositie werd meermalen gemeld, dat ten minste in 2008 de opbrengsten uit boetes ten goede komen aan stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer... Wie heeft het nu bij het goede eind...? En waarom is het op de ene plaats "te duur" maar tweehonderd meter verderop niet???

Wel, op 10 januari 2009 meldde Het Parool op pagina 18, dat de stadsdelen "een groter deel van de boetes zelf mogen houden", zodra de Eerste Kamer de goedkeuring daarvoor geeft. Vooral voor allerlei kleine ergernissen (vooral in de sfeer van de verrotzooiing) geldt die hogere opbrengst al. "Vooral de stadsdelen (...) profiteren daarvan".

In het najaar 2007 zou het stadsdeelbestuur al de definitieve besluiten nemen. In april 2008 mochten inwoners op twee zogenaamde 'meningenmarkten' hun opvattingen en wensen kenbaar maken. Maar wij hebben niet kunnen merken dat bewoners een enigermate duidelijk beeld hadden van wat 'Betaald Parkeren' nou precies zou kunnen gaan inhouden. Of: dat bewoners inzicht hadden in de belangrijkste voor- en nadelen van de verschillende alternatieve aanpakken voor de parkeerproblemen die her en der in het stadsdeel wel degelijk bestaan. Als de aanwezige raadsleden dat wel hadden dan hebben zij dat wel goed verborgen weten te houden... Zie ook de actualiteitenpagina op deze website.

Eind juni 2009 nam het dagelijks bestuur het definitieve besluit voor een andere inrichting van de Vening Meineszlaan. Het bestuur schreef dit in bewonersbrief 36.

Het Parool vermeldde op 11 juli 2009 (pag. 27) onder andere: "Er komen vrijliggende fietspaden, voldoende parkeerplaatsen en een goede bereikbaarheid van bus 64, belooft het stadsdeel [Het Parool bedoelt hier waarschijnlijk het stadsdeelbestuur – red.]".

De website van het stadsdeelbestuur vermeldt op de zelfde dag wel de bewonersbrieven 35, 37 en 38, maar niet brief 36 die nu juist gaat over de herinrichting van dit stukje Vening Meineszlaan. De bewoners die deze brief wel ontvingen, maakten er uit op dat de nu bestaande achtentwintig parkeerplaatsen aan de zuidkant door het plan zullen verdwijnen . . . Dat werd later bevestigd. Dit is echter in tegenspraak met de stellige boodschap die diverse bewoners gehoord hadden van de plannenmakers, bij de informatie-bijeenkomsten. Aan die zuidkant hebben nu juist precies alle woningen hun woningtoegangsdeur, hun voordeur, naar dit stukje van de laan . . . Als argument werd ons eind 2009 meegedeeld dat het stadsdeelbestuur de vleugelnootbomen meer wil vertroetelen...

De bewoners konden in de brief nergens vinden dat zij beschermd zullen worden tegen buurtvreemde langparkeerders, die de leefbaarheid al sinds september 2006 aantasten. Sommige bewoners denken er nu dus serieus over, een stadhuisbrief te sturen met een klacht wegens onbehoorlijk bestuur.

Wat willen stad en stadsdelen met hun parkeerbeleid bereiken? Een voorbeeld. De website van Amsterdam Zuideramstel*) vermeldt hierover: "Het parkeerbeleid voor de gemeente Amsterdam is neergelegd in de nota "Parkeren is manoeuvreren". Uitgangspunten is de wens om de automobiliteit te beperken en daarmee de stad zo verkeersveilig en leefbaar mogelijk te maken. Wel zal deze gedoseerde mobiliteit een goede bereikbaarheid moeten garanderen. De gemeente kan sturen door de heffing van belasting op parkeerplaatsen (fiscaal betaald parkeren)."

Dus in essentie:

Wat we hierin overigens missen is de slechte uitstraling van een woonbuurt die zo vol staat met wrakkige auto's dat het op een autokerkhof gaat lijken. Ook dat is een essentieel aspect van (on-)leefbaarheid van een buurt!

*) Website Stadsdeel Zuideramstel (www.zuideramstel.amsterdam.nl), URL bezocht op 1 februari 2009


Samengevat

De Blauwe Zone in het Noordoosten van Buurt 3 was oorspronkelijk een initiatief van Leefbaar Slotermeer Geuzenveld. Door dat plan slechts gedeeltelijk in te voeren heeft het stadsdeelbestuur in 2006 niet alleen het probleemeigendom overgenomen van LSG, maar zich wellicht ook tot onderdeel van het probleem gemaakt. Immers, voor tienduizenden euro's per jaar, op te hoesten door bewoners (met of zonder auto) is zo het overmatige en daardoor uiterst hinderlijke buurtvreemde parkeren in deze uitgesproken woonwijk alleen maar tweehonderd meter binnen (!) het stadsdeel verplaatst, naar het gebied tussen de Nico Snijdersstraat en de Haarlemmerweg – rondom Meerwaldt dus. Een schoolvoorbeeld van het 'waterbed-effect'... Incidenteel melden bewoners criminaliteit, bedreiging en bijbehorende, intense vrees. Door de maatregelen van het stadsdeelbestuur is de verkeersveiligheid volgens de meeste omwonenden er niet op vooruit gegaan en is de bereikbaarheid sterk verslechterd.

Ook is de aanblik van deze eens zo mooie rand van het toekomstige 'Van Eesteren Buitenmuseum' sinds september 2006 flink ontsierd door een fors aantal langgeparkeerde auto's waarvan sommige de status van wrak goed past. Zal het aangekondigde politieke besluitvormingsproces in 2008 eindelijk een goede en aanvaardbare oplossing brengen? Zullen de burgers in de aanloop naar de beslissing ooit gemakkelijk kunnen beschikken over een helder overzicht van de alternatieven, met de belangrijkste voor- en nadelen van elk? In april 2008 was hier op twee zogenaamde 'meningenmarkten' niet veel van te merken.

En zullen bewoners het gevoel hebben dat er echt naar hen geluisterd is? Fopspeen of participatie, wat zal het worden? Hoe vaak heeft het stadsdeelbestuur zich niet op de borst geklopt vanwege haar geweldige prestaties op het gebied van bewonersparticipatie? Half mei 2008 wisten we het: gigantisch veel euro's armer en geen steek verder naar een oplossing. Een indringend gesprek van enkele tientallen bewoners met de top van de PvdA-fractie op 6 december bleek op 9 december ook weer totaal niets opgeleverd te hebben voor dit stukje rond de Vening Meineszlaan. Zie voor de details van die dagen de actualiteitenpagina.

In september 2009 kwam er een aap uit de mouw: portefeuillehouder Dikken (PvdA) gaf toe gezwicht te zijn voor druk van de woningbouwcorporaties om betaald parkeren in te voeren. Reden: zodat de te bouwen ondergrondse garages door de corporaties verkocht konden worden. Hans Staphorsius – geruime tijd voorzitter van de deelraad! – stelde dat de wethouder hierdoor het participatietraject over betaald parkeren bewust heeft gefrustreerd...

Door de opeenvolgende maatregelen van het stadsdeelbestuur is ook de leefbaarheid op en rond de Vening Meineszlaan flink verslechterd. De quasi-definitieve ontknoping kunt u lezen in de paragraaf hierboven.